”2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP)” İstanbul’da, düzenlenen basın toplantısı ile açıklanmıştı.

Öncelikle şunu belirteyim; Eğer biz Türkiye olarak gelişmiş ülkelerle rekabet edeceksek, koyduğumuz hedeflerle onları geçeceksek, bizim de kendi KOBİ’lerimize sahip çıkmamız, küçük işletmelerimizin arkasında durmamız lazım.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, MÜSİAD Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in de katıldığı toplantıda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, KSEP’in Türk özel sektörü açısından son derece önemli bir belge olduğunu kaydetti. Bu belge ile KOBİ’lerin temel stratejilerinin belirlendiğini, öncelikli faaliyetlerin sıralandığını dile getirerek, KOSGEB‘in bu eylem planını bütün paydaşlarıyla birlikte hazırladığını bu toplulukla görebiliyoruz.

Dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye’de de kalkınmanın ve ekonominin temelinde KOBİ’lerin olduğunu ifade etmem gerekiyor, KOBİ’lerin Türkiye açısından en dikkat çekici noktasının KOBİ’lerin sadece ekonomik kalkınmayı sağlamadığını, bunun yanında da son derece önemli sosyal görevler yerine getirdiklerini biliyoruz.

Milli ekonomi kalkınma gücünün sermayenin tabana yayılmasında, işletmelerin rekabetçi olmasında, yeniliklere hızlı ayak uydurabilmesinde ve rekabetçiliğin oluşturulmasında KOBİ’lerin etkisinin çok büyük olduğunu ödenen vergi güçleri ile görebiliyoruz.

Bugünün büyük şirketlerinin dün KOBİ olduğunu biliyoruz. Bugün övündüğümüz bir çok marka dün ufak birer KOBİ’ydi. Dünyadaki bütün ekonomiler özellikle gelişmiş ekonomiler, kendi KOBİ’lerine önem veriyorlar. Kendi küçük şirketlerinin yaşaması onların gelişmesi, büyük şirketlerle büyük markalar haline dönüşmesi için ellerinden gelen tüm destekleri sağlıyorlar.

Eğer biz Türkiye olarak gelişmiş ülkelerle rekabet edeceksek aynı ligde mücadele edeceksek, koyduğumuz hedeflerle onları geçeceksek, bizim de kendi KOBİ’lerimize sahip çıkmamız lazım, küçük işletmelerimizin arkasında durmamız lazım. Bu küçük işletmeleri büyütecek, onları yarının dev markaları haline getirecek planları oluşturmamız ve de hayata geçirmemiz lazım.

2011-2013 KSEP’te belirlenen stratejik alanlar:

Genel amaç çerçevesinde aşağıdaki 5 stratejik alanda toplam 83 eylem ve proje gerçekleştirilecektir.

Stratejik Alanlar:

– Girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi

– KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi

– İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ’lerin gözetilmesi

– KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi

– KOBİ’lerin ve girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması

2011-2013 KSEP’in genel özellikleri ve uygulanmasından beklenen faydalar

Daha önceki dönemlere ilişkin KOBİ stratejileri ağırlıklı olarak sanayi sektörü KOBİ’lerine yönelik faaliyetleri içermekte iken, son dönemde hizmet ve ticaret sektörlerinin ekonomideki payının artmasına paralel olarak, bu kesimin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak eylem ve projeler de 2011-2013 KSEP’te yer almıştır. Plan, bu özelliğinden dolayı daha geniş bir kesimi ilgilendirmektedir. Plan, KOBİ’lerin “küçük ölçekli” olmak dolayısıyla rekabet dezavantajı yaşadıkları alanların iyileştirilmesine ve iş ortamının KOBİ ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilmesine odaklanmıştır.

Planın genel yönlendirmesi, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, DPT, Hazine Müsteşarlığı, DTM, TÜBİTAK, TÜİK, KOSGEB, TOBB ve TESK’ten üst düzey yöneticilerin oluşturacağı KSEP Yönlendirme Komitesi tarafından gerçekleştirilecektir. KSEP Yönlendirme Komitesi, planda yer alan stratejik alanlar ve hedefler kapsamında yürütülecek eylem ve projelerde süreç içinde gerekli olan değişiklikleri yapma konusunda yetkilidir. Komite, bu yetkisinden dolayı ülkemizdeki KOBİ politikalarına yön verebilecek önemli bir teknik platform konumunda olacaktır.

Planın uygulanması ile;

-Destek ve teşviklerin kısa vadeli ve finansman odaklı çözümler yerine KOBİ’lerin yönetim becerilerini, üretim kabiliyetlerini ve rekabet güçlerini artıracak alanlara yöneltilmesi sağlanacaktır.

-Hem yüksek nitelikli yeni girişimlerin kurulması, hem de var olan küçük işletmelerin geliştirilmesi için destekler sağlanacaktır.

-Girişimciliği, bilhassa teknoloji odaklı girişimciliği özendirici tedbirler artırılacaktır. Yeni girişimcilerin iş kurma dönemindeki kararsızlıklarını ortadan kaldırmak üzere İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM’ler) işyeri mekanı teminini de içeren başlangıç dönemi destekleri verilecektir. İŞGEM’lerin sayısı arttırılacak ve daha fazla girişimcinin İŞGEM’lerdeki eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacaktır. Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılan yeni ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik destekler verilecektir.

-Kuruluş dönemine özel eğitim ve danışmanlık destekleri ile; yeni kurulan işletmelerin hayatta kalma süreleri arttırılacak ve gelişim için gerekli temel becerilerle donanmaları sağlanacaktır.

-Rekabet gücü yüksek ve büyüme potansiyeli olan KOBİ’ler proje esaslı olarak desteklenecektir.

-KOBİ’lerin işbirliğine dayalı projelerle bir araya gelerek ölçek ekonomisinin avantajlarından yararlanmaları sağlanacak, bu şekilde kümelenme oluşumları da desteklenmiş olacaktır.

-Sahada yaygın hale getirilen Kalkınma Ajansları ve KOSGEB Hizmet Merkezleri aracılığıyla bölge, sektör ve ölçek detayında spesifik müdahale alanları belirlenerek proje esaslı destek programları uygulanacaktır. Bu şekilde, destek ve teşviklerin bölge ve sektör özelindeki sorunlara çözüm üretme kabiliyeti geliştirilecektir.

-Kamu idarelerinin KOBİ’lerin özellik ve ihtiyaçlarına daha duyarlı olması sağlanacaktır.

-KOBİ istatistiklerinin düzenli üretilmesi, yayınlanması ve KOBİ’lere yönelik politika belirleyicilerin kullanımına sunulması sağlanacaktır.

Özetle, 2011 – 2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nın ana hatları

2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nın (KSEP) genel amacı, ”küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında erişilebilirliği ve niteliği yüksek hizmet ve desteklerle KOBİ’lerin üretim yatırım miktarı ile katma değerini artırmak ve büyümelerini sağlamak” olarak belirlendi.

KOSGEB koordinasyonunda ilgili tarafların katkılarıyla yürütülen çalışmaların sonucunda 2011-2013 dönemini kapsayacak şekilde yeniden hazırlanan planda, genel amaç çerçevesinde 5 stratejik alanda toplam 83 eylem ve proje gerçekleştirilecek.

Planda, 5 stratejik alan, ”Girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi”, ”KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi”, ”İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ’lerin gözetilmesi”, KOBİ’lerin Ar-GE ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi” ve ”KOBİ’lerin ve girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması” olarak sıralandı.

Planda, daha önceki dönemlere ilişkin KOBİ stratejilerinin ağırlıklı olarak sanayi sektörü KOBİ’lerine yönelik faaliyetleri içerdiği, son dönemde ise hizmet ve ticaret sektörlerinin ekonomideki payının artmasına paralel olarak, bu kesimin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak eylem ve projelerin de 2011-2013 KSEP’te yer aldığına işaret edildi.

Plan, KOBİ’lerin ”küçük ölçekli” olması nedeniyle rekabet dezavantajı yaşadıkları alanların iyileştirilmesine ve iş ortamının KOBİ ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilmesine odaklandı.

Planın genel yönlendirmesi ise Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, DPT, Hazine Müsteşarlığı, DTM, TÜBİTAK, TÜİK, KOSGEB, TOBB ve TESK’ten üst düzey yöneticilerin oluşturacağı KSEP yönlendirme komitesi tarafından gerçekleştirilecek.